جگر سفید تازه گوسفند عددی

تومان۱۰.۰۰۰

پاچه تازه گوسفند عددی

تومان۱۰.۰۰۰

سیرابی و شیردان تازه گوسفند عددی

تومان۲۵.۰۰۰

کله تازه گوسفند عددی

تومان۶۶.۰۰۰

کله و 4 عدد پاچه تازه گوسفند

تومان۸۰.۰۰۰

دنبه تازه گوسفند کیلویی

تومان۹۵.۰۰۰

جگر سیاه تازه گوسفند کیلویی

تومان۲۳۰.۰۰۰